Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie Wójta Gminy Parzęczew o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew

2018-12-07 08:44:22
Ogłoszenie Wójta Gminy Parzęczew o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Nowomłyny

2018-12-07 08:36:44
Ogłoszenie Wójta Gminy Parzęczew o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Nowomłyny oraz Sokola Góra

2018-12-07 08:35:02
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Parzęczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na rok 2019"

2018-11-16 19:54:47
Ogłoszenie w sprawie wpłynięcia pisma RDOŚ do uzupełnienia raportu oś - Różyce

2018-11-08 14:57:24
Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu ooś- Budowa zakładu produkcji olejów z tworzyw sztucznych

2018-10-16 13:04:10
Ogłoszenie o wydaniu dec. środowisk dla kopalni Mariampol II

2018-10-11 10:28:30
Ogłoszenie o wydaniu dec. środowisk dla kopalni Mariampol I

2018-09-28 12:34:24
Budowa linii technologicznej do produkcji nawozu mineralno-organicznego lub polepszacza gleby z zagęszczonych osadów ściekowych i innych odpadów pochodzenia organicznego

2018-09-11 12:08:32
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Wakacje na wsi

Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Tęczowe Siedlisko na realizację zadania publicznego pt. "Wakacje na wsi".
Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na formularzu uwag.

2018-08-03 13:27:42