PRZYPOMNIENIE 

 

 

 

Parzęczew, dnia 16.02.2012 r.

 

P R Z Y P O M N I E N I E

 

         W związku z występowaniem intensywnych opadów śniegu oraz znacznymi spadkami temperatury, przypominam właścicielom lub użytkownikom nieruchomości o obowiązku uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Podstawa prawna:

Art. 5 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami), Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz.275).

 

Właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany do usuwania wiszących sopli lodowych i nawisów śniegowych, stwarzających poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa obiektów oraz przebywających w pobliżu osób.

Podstawa prawna: art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010  r. Nr. 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami).

                                                                                                                         

  Wójt Gminy Parzęczew

 

  /-/ Ryszard Nowakowski

 


Liczba odwiedzin : 4460
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Bogusława Andrzejczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Bogusława Andrzejczak
Czas wytworzenia: 2012-02-16 15:13:28
Czas publikacji: 2012-02-16 15:13:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak