Zarządzenia Wójta 2014 rok 

 

 

 1. ZARZĄDZENIE NR 325/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Parzęczew na 2014 rok
 2. ZARZĄDZENIE NR 326/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Parzęczew na rok 2014
 3. ZARZĄDZENIE NR 327/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 4. ZARZĄDZENIE NR 328/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia procedury wyłonienia wykonawcy przy udzieleniu zamówień publicznych, w ramach projektu pt. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Parzęczew", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
 5. ZARZĄDZENIE NR 329/14 WÓJTA GMINYPARZĘCZEW z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy w drodze bezprzetargowej
 6. ZARZĄDZENIE NR 330/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Parzęczew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego
 7. ZARZĄDZENIE NR 331/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2014 rok
 8. ZARZĄDZENIE NR 332/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenia nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
 9. ZARZĄDZENIE NR 333/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Parzęczewie za dzień 3 maja 2014 r. i 1 listopada 2014 r.
 10. ZARZĄDZENIE NR 334/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2014 r.
 11. ZARZĄDZENIE NR 335/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Parzęczew na 2014 rok
 12. ZARZĄDZENIE NR 336/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Parzęczew na 2014 rok
 13. ZARZĄDZENIE NR 337/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 336/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Parzęczew na 2014 rok
 14. ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Parzęczew na 2014 rok
 15. ZARZĄDZENIE NR 339/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 marca 2014 r.w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2014 rok
 16. ZARZĄDZENIE NR 340/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie przekazania wolnych środków pieniężnych budżetu Gminy Parzęczew na lokatę terminową
 17. ZARZĄDZENIE NR 341/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie dokonania podziału rezerwy ogólnej budżetu Gminy Parzęczew na 2014 rok
 18. ZARZĄDZENIE NR 342/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod tytułem "Atywizacja furtką do zatrudnienia"
 19. ZARZĄDZENIE NR 343/14 WÓJT GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Parzęczew w zakresie realizacji projektu " Aktywizacja furtką do zatrudnienia"
 20. ZARZĄDZENIE NR 344/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Parzęczew na 2014 rok
 21. ZARZĄDZENIE NR 345/14 z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Parzęczew na 2014 rok
 22. Zarządzenie Nr 346/14 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego-operatora obsługi informatycznej pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej oraz operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych
 23. ZARZĄDZENIE NR 347/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2014-2020
 24. ZARZĄDZENIE NR 348/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Parzęczew na 2014 rok
 25. ZARZĄDZENIE NR 349/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2014 rok
 26. Zarządzenie Nr 350/14 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 27. ZARZĄDZENIE NR 351/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 28. ZARZĄDZENIE NR 352/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2014 rok
 29. ZARZĄDZENIE NR 353/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 333/14 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 12 marca 2014 r. wyznaczenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Parzęczewie za dzień 3 maja 2014 r. i 1 listopada 2014 r.
 30. ZARZĄDZENIE NR 354/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2014 rok
 31. ZARZĄDZENIE NR 355/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 32. ZARZĄDZENIE NR 356/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Parzęczew na 2014 rok
 33. ZARZĄDZENIE NR 357/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2014-2020
 34. ZARZĄDZENIE NR 358/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2014 rok
 35. ZARZĄDZENIE NR 359/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Parzęczew
 36. ZARZĄDZENIE NR 360/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2014 rok
 37. ZARZĄDZENIE NR 361/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2014 rok
 38. ZARZĄDZENIE NR 362/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Parzęczew na 2014 rok
 39. Zarządzenie Nr 363/14 Wójta Gminy Parzęczew w dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zarządzenia konsultacji projektu Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/315/13 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Parzęczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) na rok 2014"
 40. ZARZĄDZENIE NR 364/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2014 rok
 41. ZARZĄDZENIE NR 365/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Parzęczew na 2014 rok
 42. ZARZĄDZENIE NR 366/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Parzęczew dla samorządowych instytucji klutury
 43. ZARZĄDZENIE NR 367/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Parzęczew na 2014 rok
 44. ZARZĄDZENIE NR 368/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 45. ZARZĄDZENIE NR 369/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 46. ZARZĄDZENIE NR 370/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2014 rok
 47. ZARZĄDZENIE NR 371/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie przekazania wolnych środków pieniężnych budżetu Gminy Parzęczew na lokatę terminową
 48. ZARZĄDZENIE NR 372/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Parzęczewie i jednostkach organizacyjnych gminy Parzęczew na 2014 rok
 49. ZARZĄDZENIE NR 373/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 50. ZARZĄDZENIE NR 374/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2014 rok
 51. ZARZĄDZENIE NR 375/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Parzęczew na 2014 rok
 52. ZARZĄDZENIE NR 376/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2014 rok
 53. ZARZĄDZENIE NR 377/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 54. ZARZĄDZENIE NR 378/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej
 55. ZARZĄDZENIE NR 379/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 56. ZARZĄDZENIE NR 380/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Parzęczew na 2014 rok
 57. ZARZĄDZENIE NR 381/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie zasad gospodarki majątkiem trwałym i odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy w Parzęczewie
 58. ZARZĄDZENIE NR 382/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Parzęczew na 2014 rok
 59. ZARZĄDZENIE NR 383/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2014 rok
 60. ZARZĄDZENIE NR 384/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie przekazania wolnych środków pieniężnych budżetu Gminy Parzęczew na lokatę terminową
 61. ZARZĄDZENIE NR 385/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2014 rok
 62. ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej
 63. ZARZĄDZENIE NR 387/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż autobusów szkolnych
 64. ZARZĄDZENIE NR 388/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności rzeczowych składników majątku ruchomego Gminy Parzęczew
 65. ZARZĄDZENIE NR 389/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Parzęczew na 2014 rok
 66. ZARZĄDZENIE NR 390/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2014 rok
 67. ZARZĄDZENIE NR 391/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Parzęczew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 68. ZARZĄDZENIE NR 392/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chociszewie
 69. ZARZĄDZENIE NR 393/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Parzęczew na 2015 r.
 70. ZARZĄDZENIE NR 394/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2014 r.
 71. ZARZĄDZENIE NR 395/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 4 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2014 rok
 72. ZARZĄDZENIE NR 396/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 10 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 73. ZARZĄDZENIE NR 397/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 10 września 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ofertowych pisemnych nieograniczonych na sprzedaż autobusów szkolnych
 74. ZARZĄDZENIE NR 398/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 16 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2014 rok
 75. ZARZĄDZENIE NR 399/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 332/14 Wójta Gminy Parzęczew
 76. ZARZĄDZENIE NR 400/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2014 rok
 77. ZARZĄDZENIE NR 401/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 29 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2014 rok
 78. ZARZĄDZENIE NR 402/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2014 rok
 79. ZARZĄDZENIE NR 403/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2014 rok
 80. ZARZĄDZENIE NR 404/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 06 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 81. ZARZĄDZENIE NR 405/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 8 paźdzernika 2014 r. w sprawie zarządzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Parzęczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) na rok 2015"
 82. ZARZĄDZENIE NR 406/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 8 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2014 rok
 83. ZARZĄDZENIE NR 407/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 8 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2014 rok
 84. ZARZĄDZENIE NR 408/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 85. ZARZĄDZENIE NR 409/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 24 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2014 rok
 86. ZARZĄDZENIE NR 410/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmian składu osobowego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Parzęczewie
 87. ZARZĄDZENIE NR 411/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 27 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 88. ZARZĄDZENIE NR 412/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 89. ZARZĄDZENIE NR 413/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2014 rok
 90. ZARZĄDZENIE NR 414/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych i koordynatora gminnego
 91. ZARZĄDZENIE NR 415/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 października 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Parzęczewie oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania
 92. ZARZĄDZENIE NR 416/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 października 2014 r. w sprawie dokonania podziału zdeponowanej dokumentacji wyborczej na dokumentację niearchiwalną i dokumentację archiwalną z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.
 93. ZARZĄDZENIE NR 417/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2014 rok
 94. ZARZĄDZENIE NR 418/2014 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
 95. ZARZĄDZENIE NR 419/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 96. ZARZĄDZENIE NR 420/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2014 rok
 97. ZARZĄDZENIE NR 421/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 372/14 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Parzęczewie i jednostkach organizacyjnych gminy Parzęczew na 2014 rok
 98. ZARZĄDZENIE NR 422/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2014 rok
 99. ZARZĄDZENIE NR 423/14 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2014 rok

 

 


Liczba odwiedzin : 1641
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Bogusława Andrzejczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Bogusława Andrzejczak
Czas wytworzenia: 2014-01-28 13:36:02
Czas publikacji: 2014-01-28 13:36:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak