Ogłoszenie Wójta Gminy Parzęczew o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Nowomłyny oraz Sokola Góra  

 

 

Parzęczew, dnia 06.12.2018 r.

R-g.6722.1.2017

OGŁOSZENIE

 Wójta Gminy Parzęczew

 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Nowomłyny oraz Sokola Góra
 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Parzęczewie uchwały nr XLI/345/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Nowomłyny oraz Sokola Góra oraz uchwały nr LII/422/18 z dnia 18 października 2018 przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Nowomłyny oraz Sokola Góra.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 39 ust. 1 pkt. 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w miejscowego planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Parzęczewie przy
ul. Południowej 1, 95-045 Parzęczew, w terminie do 2 stycznia 2019  r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Parzęczew

 

Liczba odwiedzin : 15
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kowalski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kowalski
Czas wytworzenia: 2018-12-07 08:34:59
Czas publikacji: 2018-12-07 08:35:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak