Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego 

 

 

 

R-g.6220.01.2018                                                                       Parzęczew, dnia 21.06.2018r.

 

 

 OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Wójt Gminy Parzęczew

zawiadamia

1) że w dniu 20 czerwca 2018 r. postanowieniem  znak R-g.6220.01.2018 nałożył na spółkę Greenfields  Sp. z o.o. obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie linii technologicznej do produkcji nawozu mineralno-organicznego lub polepszacza gleby z zagęszczonych osadów ściekowych i innych odpadów pochodzenia organicznego we wsi Różyce na działce nr ewid. 107 w gminie Parzęczew oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko;

2) że w dniu 21 czerwca 2018 r. postanowieniem znak R-g.6220.01.2018 zawiesił postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji środowiskowej do momentu przedłożenia raportu ooś.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Parzęczew, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Parzęczewie oraz wywieszeniu na tablicy sołeckiej we wsi Różyce.

Z uwagi na fakt, iż wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie wymaga zapewnienia udziału społeczeństwa, wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią postanowień oraz aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Parzęczewie, pok. Nr 22, w godz. 7.30 – 15.30.

Zgodnie z art.49 K.p.a. niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Parzęczew

 

Liczba odwiedzin : 182
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kowalski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kowalski
Czas wytworzenia: 2018-06-21 15:00:25
Czas publikacji: 2018-06-21 15:03:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak