Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew wraz projektem prognozy oddziaływania na środowisko 

 

 

Parzęczew, dnia 14.05.2018 r.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew  wraz projektem prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. z 2017 r. Dz. U. poz. 1073 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. z 2017 r. Dz. U. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Parzęczewie Nr XLVIII/378/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew” wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko, w dniach:

od 23 maja 2018 r. do 13 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1, w godz. od  9.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 r. w siedzibie tutejszego Urzędu, sala nr 26, o godz. 9.00.

Uwagi do projektu studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Parzęczew z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lipca 2018 r.

Jednocześnie zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do wyżej wymienionego projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Parzęczew, w godzinach 9.00-15.00.  

Uwagi należy wnosić do Wójta Gminy Parzęczew w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: wojt@parzeczew.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lipca 2018 r.

Uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Parzęczew.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Parzęczew

 

Liczba odwiedzin : 167
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kowalski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kowalski
Czas wytworzenia: 2018-05-15 08:02:42
Czas publikacji: 2018-05-15 08:04:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak