Dla interesanta - Zagospodarowanie przestrzenne, geodezja, ochrona środowiska 

 

 

 1. Wniosek o wypis z planu zagospodarowania przestrzennego
 2. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
 4. Publicznie dostępne wykazy danych - Ekoportal
 5. Publicznie dostępne wykazy danych - baza danych OOŚ
 6. Wykaz danych o wnioskach o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i o wpisach do tego rejestru
 7. Wniosek o uzgodnienie projektowanej trasy przyłącza/linii/sieci w pasie drogi gminnej
 8. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji projektowanego zjazdu w pasie drogi gminnej
 9. Wniosek o podział nieruchomości
 10. Wniosek o wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków
 11. Wniosek o zajęcie pasa drogowego
 12. Wniosek o nr porządkowy nieruchomości
 13. Wniosek o strefie rewitalizacji
 14. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 15. Wniosek o udzielenie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości
 16. WZÓR - Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych
 17. Dotacja WFOŚiGW na usuwanie azbestu w latach 2017-2018
 

 

 

Liczba odwiedzin : 7324
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Pisera Piotr
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kowalski
Czas wytworzenia: 2010-09-22 12:26:10
Czas publikacji: 2018-09-21 09:05:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak